logo

Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLAĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015

12/03/2015

Công văn hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 17 năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CV-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) vào tháng 3 hàng năm, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Trung ương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 17 năm 2015 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu: Tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 17 phải huy động, thu hút được sự quan tâm, hành động cụ thể của các cấp chính quyền, các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp và người lao động đối với công tác ATVSLĐ - PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến thật sự về ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng xã hội cùng chung tay hành động bảo đảm ATVSLĐ - PCCN trong lao động sản xuất.

2. Thời gian tổ chức: Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 17 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015. Lễ phát động Tuần lễ quốc gia sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2015.

3. Địa phương trọng điểm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương trọng điểm được chọn để tổ chức Lễ phát động và các hoạt động mang tính chất quốc gia của Tuần lễ.

4. Chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 17 là: “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

5. Nội dung và cách thức tổ chức: Theo hướng dẫn tại Công văn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30/11/2006 và Thông báo số 2652/TB-BCĐTLQG ngày 19/7/2013 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương.

6. Về kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động lập kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Tuần lễ đưa vào kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm (đối với Bộ, ngành, địa phương) hoặc kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất). Riêng địa phương trọng điểm được chọn để tổ chức Lễ phát động mang tính quốc gia sẽ được bổ sung thêm kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015.