logo
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  THƯ VIỆN  TRUYỀN THÔNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN TRUYỀN THÔNG

30/03/2017

Giới thiệu về Phòng CNTT-TV-TT

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CHỈ ĐẠO TUYẾN

30/03/2017

Giới thiệu về Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

PHÒNG VẬT TƯ-TRANG THIẾT BỊ

PHÒNG VẬT TƯ-TRANG THIẾT BỊ

30/03/2017

Giới thiệu về Phòng Vật tư - Trang thiết bị

PHÒNG TÀI CHÍNH  KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/03/2017

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế toán

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

30/03/2017

Giới thiệu về Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

30/03/2017

Giới thiệu về Khoa Xét nghiệm và Phân tích

KHOA VỆ SINH VÀ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG

KHOA VỆ SINH VÀ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG

30/03/2017

Giới thiệu Khoa Vệ sinh và Sức khỏe môi trường