logo

Các dạng đề tài


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Dự án Thời gian thực hiện Tải về
1 Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giái pháp can thiệp Nguyễn Văn Sơn 2015 - 2018
2 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến để đánh giá sự biến đổi nhiễm sắc thể và gn ở trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm asen trước sinh Nguyễn Khắc Hải 2012 - 2014
3 Nghiên cứu xác định nhiễm xạ nghề nghiệp và nguy cơ ung thư bằng một số kỹ thuật tiên tiến Nguyễn Đình Trung 2011 - 2012 Tải về
4 Điều kiện lao động và ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ của nữ công nhân ngành giầy, y tế, giáo dục, thuỷ sản Nguyễn Ngọc Ngà 1999 - 2000
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư khu vực công ty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao. Đề xuất giải pháp khắc phục Nguyễn Duy Bảo 2007 - 2009