logo

Các dạng đề tài


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Dự án Thời gian thực hiện Tải về
1 Nghiên cứu giải pháp can thiệp viêm mũi dị ứng do bụi bông ở công nhân dệt - may Nguyễn Đức Sơn 2016 - 2018
2 Nghiên cứu các yếu tố tâm sinh lý và yếu tố nguy cơ về điều kiện lao động cảu lái xe khách đường dài để giảm tai nạn lao động Nguyễn Thu Hà 2016 - 2017
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi hữu cơ đến thính lực công nhân tiếp xúc và đề xuất biện pháp phòng ngừa Hà Lan Phương 2012 - 2015
4 Nghiên cứu tỷ lệ cận thị giả và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học Trần Thị Dung 2009 - 2011
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động đến mắt ở công nhân sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn Trần Thanh Hà 2009 - 2011
6 Nghiên cứu tình hình bệnh dị ứng ở người lao động trong lĩnh vực khai thác chế biến cao su Nguyễn Đức Sơn 2007 - 2009
7 Đề tài thuộc chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp: Nghiên cứu đề xuất bổ sung bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do dung môi hữu cơ ở công nhân vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Nguyễn Đức Sơn 2012 - 2012
8 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng chất thải tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu Nguyễn Duy Bảo 2011 - 2011
9 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường ngành Y tế khu vực miền Bắc năm 2010 Nguyễn Duy Bảo 2010 - 2010
10 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường ngành Y tế khu vực miền Bắc năm 2011 Nguyễn Duy Bảo 2011 - 2011
11 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Thực hiện nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường lao động Nguyễn Duy Bảo 2011 - 2011
12 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quan trắc môi trường cơ sở sản xuất công nghiệp ngành y tế khu vực miền Bắc 2012 và tăng cường năng lực năm 2012 Nguyễn Duy Bảo 2012 - 2012
13 Đề tài thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quan trắc môi trường y tế Nguyễn Duy Bảo 2012 - 2012
14 Đề tài thuộc chương trình phòng chống biến đổi khí hậu: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sức khỏe cộng đồng tại một vùng bị ảnh hưởng, đề xuất giải pháp ứng phó Nguyễn Duy Bảo 2012 - 2012
15 Đề tài thuộc chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ giám sát môi trường lao động, kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động Nguyễn Duy Bảo 2012 - 2012