logo

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

13/04/2017

LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM HIỆN NAY

I. PHÒNG CHỨC NĂNG:

            1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Trưởng phòng.

             2. PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH:

Họ và tên:   Đỗ Thị Mai Oanh
Chức danh: Thạc sĩ, Kế toán viên.
Chức vụ:      Phó trưởng phòng phụ trách phòng

             3. PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ:

Họ và tên:   Bùi Văn Trường
Chức danh: Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     Trưởng phòng.

             II. KHOA CHUYÊN MÔN:

               1. KHOA VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Họ và tên:    Đinh Xuân Ngôn
Chức danh:  Thạc sỹ,  Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Trưởng khoa

Họ và tên:    Nguyễn Đăng Khôi
Chức danh: 
Thạc sĩ.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 

               2. KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG:

Họ và tên:    Lỗ Văn Tùng
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     Trưởng khoa

                3. KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP:

Họ và tên:   Nguyễn Đình Trung
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:     Trưởng khoa.
Họ và tên:   Đặng Xuân Kết
Chức danh: 
Thạc sĩ.
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.
Họ và tên:   Lê Minh Hạnh
Chức danh: 
Thạc sĩ.
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.

                4. KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGONOMI:

 Họ và tên:   Nguyễn Thu Hà
Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Trưởng khoa

              5. KHOA XÉT NGHIỆM - PHÂN TÍCH:

 Họ và tên:   Lê Thái Hà
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:      Trưởng khoa
 Họ và tên:   Tạ Thị Bình
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa

               6. KHOA KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH:

 

Họ và tên:   Hà Lan Phương
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính.

Chức vụ:      Phó trưởng khoa

                III. TRUNG TÂM:

                1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC:

Họ và tên:    Dương Khánh Vân
Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên. 
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

Điện thoại: 0888947966

                 2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG:

Họ và tên:    Trịnh Văn Nghinh
Chức danh:  Thạc sỹ,  Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

              3. TRUNG TÂM QUAN TRẮC:

Họ và tên:   Trần Quang Toàn
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Giám đốc trung tâm
Họ và tên:   Nguyễn Hữu Hạnh
Chức danh: Bác sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Phó giám đốc trung tâm
Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Tú
Chức danh: Kỹ sư, Chuyên viên chính.
Chức vụ:      
Phó giám đốc trung tâm.