logo

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

13/04/2017

LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM HIỆN NAY

I. PHÒNG CHỨC NĂNG:

            1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Trưởng phòng.
Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Tú
Chức danh: 
Kỹ sư, Chuyên viên chính.
Chức vụ:     
 Phó trưởng phòng
.

             2. PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH:

Họ và tên:   Đỗ Thị Mai Oanh
Chức danh: Thạc sĩ, Kế toán trưởng.
Chức vụ:      Trưởng phòng
 

Họ và tên:   Thân Thị Như Trang

Chức danh: Cử nhân, Kế toán viên

Chức vụ:      Phó trưởng phòng

             3. PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ:

  Họ và tên:    Vũ Liên Anh
Chức danh: 
Chuyên viên.
Chức vụ:      
Phó trưởng phòng.
Họ và tên:    Nguyễn Thị Minh Hải
Chức danh: 
Chuyên viên.
Chức vụ:      
Phó trưởng phòng.

             II. KHOA CHUYÊN MÔN:

               1. KHOA VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Họ và tên:    Đinh Xuân Ngôn
Chức danh:  Thạc sĩ,  Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa phụ trách

 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh Hải
Chức danh:  
Thạc sĩ
Chức vụ:     
Phó trưởng khoa

Họ và tên:    Trịnh Văn Nghinh
Chức danh:  
Thạc sĩ,  Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     
Phó trưởng khoa

 

               2. KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG:

Họ và tên:    Lỗ Văn Tùng
Chức danh: Thạc sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Trưởng khoa
  Họ và tên:    Đỗ Phương Hiền
Chức danh: 
Thạc sĩ, Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa

                3. KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP:

Họ và tên:   Nguyễn Đình Trung
Chức danh: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Trưởng khoa.
Họ và tên:   Đặng Xuân Kết
Chức danh: 
Thạc sĩ, Bác sĩ
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.
Họ và tên:   Lê Minh Hạnh
Chức danh: 
Thạc sĩ. Nghiên cứu viên
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.

                4. KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGONOMI:

 Họ và tên:   Nguyễn Thu Hà
Chức danh: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Trưởng khoa

              5. KHOA XÉT NGHIỆM - PHÂN TÍCH:

 Họ và tên:   Tạ Thị Bình
Chức danh: Tiến sĩ. Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa phụ trách
  Họ và tên:   Đàm Thương Thương
Chức danh: Thạc sĩ. Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa
Họ và tên:    Nguyễn Phương Hằng
Chức danh: 
Thạc sĩ. Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     
Phó trưởng khoa

               6. KHOA KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH:

 

Họ và tên:   Hà Lan Phương
Chức danh: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính.

Chức vụ:      Trưởng khoa

  Họ và tên:   Vương Thị Thu Hương
Chức danh: BSCKI, Nghiên cứu viên

Chức vụ:      Phó trưởng khoa

                III. TRUNG TÂM:

                1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC:

Họ và tên:    Dương Khánh Vân
Chức danh: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Giám đốc trung tâm.

 

 

Họ và tên:    Phan Thị Thùy Chinh
Chức danh: 
Thạc sĩ. 
Chức vụ:     
Phó giám đốc trung tâm.

 

Họ và tên:    Nguyễn Huyền Trang
Chức danh: 
Thạc sĩ. 
Chức vụ:      
Phó giám đốc trung tâm.

                 2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG:

 

Họ và tên:    Doãn Ngọc Hải
Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
Chức vụ:      Giám đốc trung tâm.

Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

Họ và tên:    Trịnh Văn Nghinh
Chức danh:  Thạc sỹ,  Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

 

Họ và tên:    Nguyễn Phương Hằng
Chức danh: 
Thạc sĩ. Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.