logo

Lãnh đạo tiền nhiệm


 • Họ và tên: Trần Thị Liên
 • Chức danh: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng (2007 - 2013)
 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hải
 • Chức danh: Phó giáo sư, tiến sĩ
 • Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (2002 - 2008)
 • Họ và tên: Lê Văn Trung
 • Chức danh: Phó giáo sư, tiến sĩ
 • Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1987 - 2002)
 • Họ và tên: Hoàng Thủy Nguyên
 • Chức danh: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
 • Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1985 - 1987)
 • Họ và tên: Đặng Đức Bảo
 • Chức danh: Phó giáo sư
 • Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1984 - 1985)
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Bảo
 • Chức danh: PGS.TS
 • Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (2008 - 2014)
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ngà
 • Chức danh: Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Diệp
 • Chức danh: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Đặng Anh Ngọc
 • Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính
 • Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng, Trưởng khoa
 • Họ và tên: Bùi Văn Chung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng (2006 - 2017)