logo

Lãnh đạo viện


 • Họ và tên: Doãn Ngọc Hải
 • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
 • Chức vụ: Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Thái Hà
 • Chức danh: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính
 • Chức vụ: Phó viện trưởng phụ trách kinh tế
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
 • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
 • Chức vụ: Phó viện trưởng.
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Sơn
 • Chức danh: Tiến sĩ, Bác sĩ
 • Chức vụ: Phó viện trưởng