logo

Lãnh đạo viện


  • Họ và tên: Doãn Ngọc Hải
  • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
  • Chức vụ: Viện trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
  • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
  • Chức vụ: Phó Viện trưởng.
  • Họ và tên: Nguyễn Đức Sơn
  • Chức danh: Tiến sĩ, Bác sĩ
  • Chức vụ: Phó Viện trưởng