logo

Chỉ đạo tuyến tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang 01/01/2017

30/03/2017

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2016, trong 03 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12 năm 2016, Đoàn công tác của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường gồm các cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến và Khoa Xét nghiệm phân tích, đã có đợt đánh giá năng lực xét nghiệm đồng thời giám sát việc duy trì Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang.

 
 
 

 Từ khi đạt Chuẩn Quốc gia, Trung tâm YTDP tỉnh Hà Giang đã được quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, đặc biệt được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng (dự kiến hoàn thiện trong tháng 12 năm 2016); Trung tâm được trang bị thêm máy móc, trang thiết bị chuyên ngành. Đối với các Chuẩn VII (Hoạt động Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học); Chuẩn VIII (Hoạt động Sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích) và Chuẩn X (Hoạt động xét nghiệm) có liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành của Viện, Trung tâm YTDP tỉnh Hà Giang tuy đã duy trì khá tốt các hoạt động chính, nhưng gặp phải không ít khó khăn như: Trung tâm chưa thành lập được phòng khám bệnh nghề nghiệp, thiếu cán bộ có chứng chỉ về bệnh nghề nghiệp; thiếu cán bộ có chứng chỉ về QTMTLĐ, thiếu thiết bị chuyên dụng, số doanh nghiệp vừa và lớn trên địa bàn không nhiều và thiếu hợp tác với Trung tâm; khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả và duy trì 03 mô hình cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích; khó khăn trong hoạt động kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, vấn đề về quản lý chất lượng nước các hồ treo và hoạt động sức khỏe trường học trên địa bàn tỉnh do địa bàn đi lại khó khăn, dân cư sống rải rác, đời sống kinh tế người dân còn khó khăn, trình độ dân trí không đều, tập quán lạc hậu.

 

 

 

Trước thực trạng trên, Đoàn cán bộ của Viện đã tư vấn, chia sẻ các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của Trung tâm trong việc duy trì Chuẩn và thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành do Viện phụ trách. Trong đó, giải pháp ưu tiên giai đoạn tới là nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ của Trung tâm đặc biệt về bệnh nghề nghiệp và QTMTLĐ, QTMTYT thông qua việc cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn tại Viện. Giải pháp tiếp theo được Đoàn kiến nghị là Trung tâm YTDP tỉnh Hà Giang rà soát lại các năng lực thực hiện chuyên môn, kỹ thuật về các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học, những năng lực, hoạt động Trung tâm chưa thực hiện được thì có thể đề nghị Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường ký hợp đồng liên kết hỗ trợ. Đoàn cán bộ của Viện cũng đưa ra kiến nghị Trung tâm cần có kế hoạch cụ thể, chủ động đề xuất nhu cầu hỗ trợ trình UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan để duy trì tốt Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng.

 
 

 

 

Trong đợt công tác, Đoàn cán bộ của Viện đã kiểm tra, đánh giá năng lực xét nghiệm của Trung tâm YTDP tỉnh Hà Giang đối với 16 chỉ tiêu xét nghiệm về hóa lý nước; 05 chỉ tiêu xét nghiệm về hóa không khí MTLĐ; 03 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh trong nước và 03 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh trong không khí. Kết quả đánh giá thấy: Khoa Xét nghiệm của Trung tâm đã có tư tương đối đầy đủ các thiết bị, hóa chất, chất chuẩn,... phục vụ cho hoạt động xét nghiệm. Tuy số lượng cán bộ tại khoa còn hạn chế nhưng hồ sơ quản lý chất lượng xét nghiệm, các quy trình hướng dẫn, các SOPs tương đối đầy đủ, công tác nội kiểm, ngoại kiểm cũng đã được thực hiện, các cán bộ xét nghiệm đã có sự thành thạo trong thao tác và đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong thực hiện kỹ thuật xét nghiệm đối với các chỉ tiêu đã đăng ký.

 

   
 
 

Căn cứ kết quả đánh giá, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang đủ năng lực thực hiện 27 chỉ tiêu, gồm: 16 chỉ tiêu xét nghiệm về hóa lý nước (xác định độ đục, độ cứng toàn phần, pH, chỉ số pecmanganat, chất rắn toàn phần, hàm lượng Amoniac, Nitrit, Nitrat, Sắt tổng số, Sulfat, Clorua, Clo dư, COD; Đồng, Chì và Cadimi); 05 chỉ tiêu xét nghiệm về hóa không khí MTLĐ (NO2; NH3; Cl2; HCl;và H2SO4); 03 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh trong nước (xác định tổng số vi khuẩn: Coliform, Fecal Coliform và E.coli ); 03 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh trong không khí (Xác định tổng số: Vi khuẩn hiếu khí; Cầu khuẩn tan máu và Nấm mốc)./.