logo

ĐÁNH GIÁ GÁNH NẶNG THỂ LỰC VÀ GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

01/06/2021