logo

Lớp tập huấn Bắc Giang - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường (25/5/2016)

06/09/2016
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình này cung cấp cho người học một số năng lực nghiệp vụ cơ bản để có thể  thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường do các hoạt động khám chữa bệnh trong bệnh viện theo Thông tư 31/2013/TT-BYT  ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành khác.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng:

-         Nắm được các quy định, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện  ti các văn bn chính sách pháp lut liên quan.

-         Trình bày được những nội dung cơ bản về thực hiện nhiệm vụ quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo Thông tư 31 và các quy định hiện hành khác.

-         Biết lập kế hoạch quan trắc tác động môi trường tại bệnh viện  theo Thông tư 31 và các quy định hiện hành.

-         Có th tư vn tt cho bnh vin/cơ s y tế th tc pháp lý và triển khai công tác bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường

 

2.1. Chương trình tập huấn và thời lượng (Dự kiến ½ ngày, từ 8h  - 12h)

TT

Tên chuyên đề

Thời lượng (phút)

 

Tổng

Lý thuyết

Giảng viên

 
 

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về thực hiện nhiệm vụ BVMT và Quan trắc tác động môi trường đối với bệnh viện theo  quy định hiện hành.

60

60

Trần Quang Toàn – GĐ. Trung tâm Quan trắc môi trường

 

2

Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BVMT và Quan trắc tác động môi trường  trong bệnh viện theo Thông tư 31 và các Quy định hiện hành.  

45

45

Cao Trung Thành – CB. Trung tâm Quan trắc môi trường

 

4

Chuyên đề 3: Lập kế hoạch quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện.

45

45

Nguyễn Hưu Hạnh – PGĐ. Trung tâm Quan trắc môi trường

 

5

Thảo luận và giải đáp

45

45

 

 

 

2.2. Mô tả các chuyên đề

2.2.1. Chuyên đề 1: Tổng quan về thực hiện nhiệm vụ BVMT và Quan trắc tác động môi trường đối với các bệnh viện theo  quy định hiện hành

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

-  Những khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường;

- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện;

- Những quy định, hướng dn về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện  ti các văn bn chính sách pháp lut liên quan.

2.2.2. Chuyên đề 2:  Hướng dẫn thực hiện Quan trắc tác động môi trường  theo Thông tư 31/2013/TT-BYT và các quy định hiện hành.

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Nội dung thực hiện quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo Thông tư 31 và các quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo Thông tư 31/2013/TT-BYT và các quy định hiện hành

2.2.3. Chuyên đề 3: Lập kế hoạch quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện.

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quan trắc theo Thông tư 31 và các Quy định hiện hành;

- Hướng dẫn xây dựng báo cáo kết quả quan trắc theo Thông tư 31 và các Quy định hiện hành.