logo

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

28/10/2021

1. Thông báo khai giảng Lớp Đào tạo về Quan trắc môi trường lao động năm 2021

Click tại đây

2. Thông báo khai giảng Lớp Đào tạo cấp chứng chỉ Bệnh nghề nghiệp năm 2021

Click tại đây

3. Thông báo khai giảng Lớp Đào tạo cấp chứng chỉ Quan trắc môi trường Lao động và Lớp tập huấn phổ biến các văn bản về Vệ sinh an toàn lao động, nâng cao năng lực quan trắc môi trường lao động và hướng dẫn phòng chống dịch trong cơ sở sản xuất tại khu vực phía nam

Click tại đây

4. Thông báo khai giảng các lớp đào tạo chuyên ngành Bệnh nghề nghiệp

Click tại đây