logo

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS LỖ VĂN TÙNG

23/07/2019
Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở người lao động và trẻ em tại làng nghề Đông Mai- Hưng Yên và đánh giá hiệu quả can thiệp".
Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp       Mã số: 62.72.01.59
1. Toàn văn Luận án (Tiếng Việt)
2. Tóm tắt Luân án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
3. Thông tin những đóng góp mới của Luận án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)