logo

SỞ Y TẾ BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN SOẠN QUI CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

16/03/2021

 

        Vừa qua, Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tổ chức họp đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban soạn thảo phát biểu tại Hội nghị.

        Dự Hội nghị có TS. Lê Thái Hà, Phó Viện trưởng-Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế); các thành viên Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Khoa học & Công nghệ, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT, Công ty Cấp thoát nước Bắc Kạn. Đồng chí Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban soạn thảo chủ trì Hội nghị.

        Thực hiện Thông tư số 41/2018/TT- BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 929 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

        Tại hội nghị, đã được nghe báo cáo hoạt động dự án xây dựng qui chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên đại bàn tỉnh về vai trò của nước sạch; ý nghĩa của việc giám sát; sự cần thiết phải có qui chuẩn kỹ thuật địa phương và qui định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt…..


Các đại biểu tham dự Hội nghị

        Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Thái Hà đã hướng dẫn thu thập số liệu xây dựng quy chuẩn địa phương; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phân công nhiệm vụ cho các ngành, thành viên Ban soạn thảo, Tổ giúp việc triển khai xây dựng, thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Tạc Văn Nam – Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh, nhằm quy định mức giới hạn các thông số thử nghiệm, để giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và bảo đảm cấp nước an toàn, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

        Giao phòng chức năng Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn thành viên Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (thay thế Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh); Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, kế hoạch kinh phí chi tiết theo tiến độ thời gian và từng nội dung công việc, nhiệm vụ của từng Sở, ngành liên quan./.

Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức hội nghị ban soạn qui chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (backan.gov.vn)

Nguồn: Sở y tế Bắc Kạn